THÀNH LẬP HĐHP HUYỆN GIA LÂM

0
903
                                     HỌ PHẠM VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG HỌ HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 331 Đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện Thoại:0912390066;0912417456

Email: [email protected]; Website: hophamhanoi.com

        Số:21.03/QĐHPHN         Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

                                QUYẾT ĐỊNH

V/v chính thức thành lập Hội đồng Họ Phạm huyện Gia Lâm

và công nhận các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên HĐ  

                  HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Thành phố Hà Nội khóa V, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 ban hành ngày 01/11/2020.

– Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm thành phố Hà Nội

– Căn cứ kết quả Hội nghị Hội đồng Họ Phạm lâm thời huyện Gia Lâm ngày 07/3/2021.

– Xét đề nghị của Hội đồng Họ Phạm Lâm thời huyện Gia Lâm ngày 08 tháng 03 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HÀ NỘI

                     QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chính thức thành lập Hội đồng Họ Phạm huyện Gia lâm từ ngày 01 tháng 04 năm 2021. Hội đồng Họ Phạm Huyện Gia Lâm trực thuộc và là thành viên của Hội đồng Họ Phạm Hà Nội. HĐHPGL có con dấu,  bộ máy quản lý,  tài chính riêng và tổ chức hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Nhà nước, Quy chế Tổ chức và hoat động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP Hà Nội.

– Hội đồng Họ Phạm huyện Gia Lâm xây dựng, hoàn thiện, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phổ biến rộng rãi đến mọi thành viên tham gia Hội đồng.

Điều 2: Công nhận chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Họ Phạm huyện Gia Lâm gồm các ông bà sau:

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
1 Phạm Danh Xếp 1942 Chủ tịch 0987073769 Dương Đình, Dương Xá
2 Phạm Danh Vịnh 1964 P.Chủ tịch TT kiêm Thư ký 0974675816 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3 Phạm Đình Tuất 1958 P.Chủ tịch 0979736519 Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ
4 Phạm Văn Đạo 1963 P.Chủ tịch 0375031771 Yên Mỹ, Dương Quang
5 Phạm Thị Lương 1976 Thủ Quỹ 0988439801 Dương Đình, Dương Xá

Điều 3: Hội đồng Họ Phạm huyện Gia Lâm, các ông bà có tên trong danh sách, Ban tổ chức, kết nối dòng Họ, Ban tài chính, Văn phòng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3

– TT HĐHPVN (để b/c)

– Các PCTHĐHPHN

– Lưu VP

TM.HĐHP HÀ NỘI

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Quản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here