QUY CHẾ (sửa đổi) TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
902

(Đã được Hội nghị toàn thể Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội
thông qua ngày25/12/2011)
LỜNÓI ĐẦU
Bản  “Quy chế về tổ chức và hoạt động của  Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội” (sau đây gọi tắt là HĐHPHN) này được ban hành chính thức nhằm kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được về hoạt động dòng họ của Ban Liên lạc họ Phạm thành phố Hà Nội trong những năm qua, phù hợp với tình hình phát triển các hoạt động dòng họ hiện nay, đáp ứng nhu cầu của bà con họ Phạm toàn thành phố đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.
Bản Quy chế này quy định chung về việc tổ chức và hoạt động của  HĐHPHN phù hợp với Bản quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam.  Các  Hội đồng họ Phạm các quận, huyện, xã, phường và Hội đồng gia tộc (HĐGT) từng chi, phái, dòng  họ Phạm có Quy chế hoặc Quy ước riêng của mình phù hợp với những quy định trong bản Quy chế này.

 

Chương 1

TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH
Điều 1.  HĐHPHN là tổ chức xã hội dòng họ, hoàn toàn tự nguyện của những người họ Phạm sinh sống tại thành phố Hà Nội hoặc gốc Hà Nội , hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật của Nhà nước Việt Nam
Mục đích tổ chức và hoạt động của HĐHPHN là tập hợp, đoàn kết tất cả những người họ Phạm có chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ và các bậc tiền bối, giúp nhau xoá đói giảm nghèo; khuyến học khuyến tài; vinh danh những người họ Phạm có công với dân với nước; biểu dương “người tốt việc tốt”; giáo dục các thế hệ đi sau học tập, giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Chương 2

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 2.  HĐHPHN được hình thành theo địa bàn dân cư có cộng đồng người họ Phạm thành phố Hà Nội sinh sống, được tổ chức theo hệ thống ngành dọc 4 cấp:
1.    Hội đồng họ Phạm toàn thành phố (gọi tắt là HĐHPHN)
2.    Hội đồng họ Phạm các quận, huyện, thị xã
3.    Hội đồng họ Phạm các xã, phường, thị trấn
4.    Hội đồng Gia tộc các chi, phái họ Phạm trong các làng, thôn, khu phố
Ngoài ra, HĐHPHN còn có thể thành lập các tổ chức trực thuộc khác khi cần.
Các vị lãnh đạo chủ chốt của các Hội đồng cấp dưới đều là Uỷ viên Hội đồng cấp trên để bảo đảm công việc thống nhất và thông suốt.
Điều 3.   HĐHPHN do Đại hội đại biểu họ Phạm toàn thành phố 5 năm một lần cử ra. Hàng năm, trong các kỳ họp toàn thể HĐHPHN hoặc Thường trực có thể có điều chỉnh một số Uỷ viên, để một số vị già yếu hoặc không có điều kiện tham gia nghỉ việc và bổ sung một số Uỷ viên mới.
Những vị được cử vào HĐHPHN là những vị có tâm huyết nhiệt tình với dòng họ Phạm, có sức khoẻ và có điều kiện cho hoạt động Việc họ.
Thành viên trong  HĐHPHN  bao gồm các vị  đứng đầu hoặc đại diện của các Hội đồng họ Phạm ở các quận, huyện, thị xã, các HĐGT của các chi, phái, dòng họ Phạm lớn, các đơn vị trực thuộc do  HĐHPHN  thành lập và các Uỷ viên các Ban chuyên trách trực thuộc HĐHPHN.

Điều 4.  Thường trực HĐHPHN từ 9-15 người, bao gồm :
– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng;
– Tổng thư ký Hội đồng,
– Uỷ viên Thường trực là người đứng đầu và một số cấp phó các bộ phận trực thuộc HĐHPHN (như các Trưởng ban chuyên trách, Tổng biên tập Trang tin điện tử “hophamhanoi.com).

Điều 5.  Các Ban chuyên trách của HĐHPHN gồm có :
1. Ban thông tin tư liệu và Kết nối  dòng họ có Trưởng ban , các Phó trưởng ban và một số Uỷ viên.
2. Ban Tài chính có Trưởng ban, các Phó trưởng ban và  một số Uỷ viên.
3. Ban Lễ tân có Trưởng ban, các Phó trưởng ban và một số Uỷ viên.
4. Ban Khuyến học, khuyến tài có Trưởng Ban, các Phó trưởng ban và một số uỷ viên
5. Ban biên tập Trang tin điện tử www.hophamhanoi.com   có Tổng biên tập và một số Uỷ viên.
6. Ban thư ký có Tổng thư ký và các thư ký

Chương 3

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Điều 6.  BanThường trực HĐHPHN  giải quyết công việc của  Hội đồng để ra trong thời gian giữa hai kỳ họp của  Hội đồng Toàn thành phố. Thường trực họp thường kỳ ba tháng một lần, toàn thể HĐHPHN họp mỗi năm 1 lần.
Điều 7.  Nhiệm vụ của các thành viên trong Thường trưc :
1.  Chủ tịch HĐHPHN phụ trách chung, có trách nhiệm cùng với Thường trực của Hội đồng  bảo đảm sự hoạt động của  Hội đồng  theo đúng Quy chế này, tuân thủ Pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
2. Các Phó Chủ tịch thay mặt và  giúp Chủ tịch điều hành một số hoạt động của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch chủ động trong công việc được giao, thường xuyên báo cáo về tình hình và kết quả công việc cho  Chủ tịch .
3. Tổng thư ký có nhiệm vụ dự thảo kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn nhất định; phối hợp với các chức danh và bộ phận liên quan trong Hội đồng  để tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng thông qua; điều hành và giải quyết các công việc hàng ngày của Hội đồng .
4 . Các Ủy viên thường trực thực hiện những nhiệm vụ của chức danh được ghi trong các điều liên quan trong Quy chế này,  đồng thời thực hiện những công việc cụ thể trong từng thời gian nhất định do Chủ tịch Hội đồng giao, sau khi đã bàn bạc thống nhất với từng vị.
Điều 8.  Nhiệm vụ của các Ban chuyên trách trực thuộc HĐHPHN:
1. Ban thông tin tư liệu và kết nối dòng họ chịu trách nhiệm nghiên cứu, sưu tầm, quản lý và giới thiệu các Tộc phả, Gia phả, Quy ước, Tộc ước của các dòng họ Phạm có mặt trên địa bàn thành phố; giúp đỡ các dòng họ sưu tầm tài liệu, kết nối các dòng họ có chung nguồn gốc; thu thập các thông tin, tư liệu liên quan để phục vụ công tác kết nối dòng họ và đăng tải trên trang tin điện tử của HĐHPHN.
Ban có các chức danh:
– Trưởng ban phụ trách chung,
– Các Phó trưởng ban phụ trách một số mảng công việc do Trưởng ban phân công.
– Một số Uỷ viên thực hiện những phần việc do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban  giao.
2.  Ban Tài chính  có nhiệm vụ tổ chức xây dựng và quản lý  các Quỹ của HĐHPHN
Ban Tài chính có các chức danh:
– Trưởng ban: Phụ trách chung kiêm Chủ tài khoản;
– Một Phó Trưởng ban và một số Uỷ viên phụ trách về vận động tài trợ;
– Một Uỷ viên làm nhiệm vụ kế toán;
– Một Uỷ viên làm nhiệm vụ thủ quỹ.
3.Ban Lễ tân có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vất chất cho việc tổ chức các cuộc Hội nghị quan trọng, các cuộc hành hương về các di tích, các lăng mộ, từ đường lớn của dòng họ; tổ chức nghi lễ đón tiếp các đoàn khách, thăm hỏi hiếu hỷ của  HĐHPHN.
Ban Lễ tân có các chức danh sau đây:
– Trưởng ban phụ trách chung;
– Các Phó Trưởng ban phụ trách một hoặc một số công việc do Trưởng ban giao
– Một số Uỷ viên cùng Trưởng ban và Phó Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ của Ban.
4.Ban Khuyến học, khuyến tài thường xuyên thu thập thông tin về các đối tượng để vinh danh nhân tài, trao Giải thưởng khuyến học, trao học bổng, trợ giúp khó khăn theo quy định của HĐHPHN, cùng các bộ phận khác tổ chức các buổi Lễ Vinh danh, trao giải thưởng khuyến học, học bổng, trợ giúp khó khăn và các hoạt động xã hội khác.
Ban Khuyến học, khuyến tài các chức danh sau đây;
–  Trưởng ban phụ trách chung
–  các Phó trưởng ban và một số Uỷ viên.
5.. Ban biên tập Trang tin điện tử www.hophamhanoi.com
Trang tin điện tử www.hophamhanoi.com là cổng thông tin điện tử trên mạng Internet của HĐHPHN, có trách nhiệm thường xuyên quảng bá các hoạt động của dòng họ.  Trang tin điện tử hoạt động theo chỉ đạo của  HĐHPHN.
Ban biên tập Trang tin điện tử có các chức danh sau đây :
– Tổng Biên tập phụ trách chung;
– Một số Uỷ viên Ban Biên tập làm nhiệm vụ kỹ thuật và thu thập tư liệu thông tin của Trang tin điện tử.
6. Ban thư ký có trách nhiệm giúp Tổng thư ký và Thường trực giải quyết mọi công việc trước, trong và sau các kỳ họp Thường trực và họp toàn thể Hội đồng.
Điều 9.  Các Hội đồng  họ Phạm ở địa phương
Các Hội đồng họ Phạm tại các địa phương ( Quận/Huyện, Thị xã, Xã/Phường)  sau khi có Quyết định công nhận của Thường trực HĐHPHN sẽ là thành viên chính thức của HĐHPHN. Chức năng nhiệm vụ của các  Hội đồng họ Phạm địa phương cũng tương tự như của  HĐHPHN nhưng hoạt động trong từng địa phương. Các  Hội đồng họ Phạm địa phương có thể có các Quy chế, Qui ước tổ chức và hoạt động riêng, phù hợp với đặc điểm của địa phương mình và không trái với Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam và HĐHPHN.
Các  vị Chủ tịch của các  Hội đồng họ Phạm địa phương có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của  Hội đồng địa phương.  Chủ tịch các Hội đồng địa phương là những sợi dây liên lạc giữa  địa phương và  HĐHPHN, có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình hoạt động dòng họ ở địa phương để đưa tin lên Trang tin điện tử www.hophamhanoi.com; đồng thời có nhiệm vụ truyền đạt những chủ trương, chương trình hoạt động Việc họ của HĐHPHN đến các thành viên Hội đồng họ Phạm tại địa phương.

Điều 10. Các Hội đồng gia tộc (HĐGT) họ Phạm
HĐGT các chi phái, dòng họ Phạm là tổ chức dòng họ theo huyết thống, có tổ chức chặt chẽ theo “Tộc ước” của dòng họ. Đây là cơ sở chính để tiến hành các Việc họ, và cũng là đối tượng vận động và hướng dẫn Việc họ của  các  Hội đồng họ Phạm địa phương và HĐHPHN.
Chủ tịch HĐGT họ Phạm ở địa phương nào là thành viên của  Hội đồng họ Phạm ở địa phương ấy.  Địa phương nào chưa thành lập  Hội đồng họ Phạm thì Chủ tịch HĐGT có thể tự nguyện tham gia HĐHPHN cho đến khi ở địa phương ấy thành lập  Hội đồng họ Phạm.

Chương 4

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Điều 11.  Quỹ Hoạt động thường xuyên của HĐHPHN:
1. Các nguồn thu cho Quỹ Hoạt động thường xuyên của HĐHPHN
– Do sự đóng góp của các thành viên HĐHPHN. Mỗi thành viên tham gia Hội đồng đều có nghĩa vụ đóng góp hàng năm một số tiền do  Hội đồng quy định. Số tiền này có thể thay đổi theo nhiệm kỳ hoặc theo thời gian.
– Tiền thu được do sự ủng hộ hoặc tài trợ của các cá nhân và tập thể trong và ngoài dòng họ, trên địa bàn thành phố, trong nước và ở nước ngoài.
– Tiền thu được từ các hoạt động được phép khác như tiền bán các tài liệu do Hội đồng soạn thảo và phát hành….
– Tiền đóng góp của các tổ chức thành viên của Hội đồng (nếu có), đóng góp của các Hội đồng  họ Phạm ở các địa phương (theo thoả thuận).
2. Các khoản chi từ Quỹ Hoạt động thường xuyên của HĐHPHN
– Chi cho các cuộc hội họp do  Hội đồng  tổ chức.
– Chi cho các cuộc hành hương, dự các lễ giỗ Tổ, khánh thành từ đường, dự các hoạt động hoặc hội họp do Hội đồng họ Phạm toàn quốc và ở các địa phương tổ chức hoặc các chuyến đi làm việc họ khác.
– Chi cho việc thăm hỏi, phúng viếng “tứ thân phụ mẫu”, vợ hoặc chồng và bản thân các Uỷ viên  HĐHPHN (khi có điều kiện).
– Chi cho văn phòng phẩm, in ấn tài liệu và bưu điện phí.
– Chi cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài.
Điều 12 .  Nguyên tắc thực hiện công tác tài chính :
Tất cả các việc thu chi của Quỹ đều phải thực hiện trên nguyên tắc tài chính công khai, minh bạch, hợp lý theo đúng quy định của Nhà nước. Phải có đủ Chủ tài khoản, Kế toán và Thủ quỹ riêng.
Hàng năm, Ban Tài chính phải có báo cáo và được Ban thường trực HĐHPHN  phê duyệt về quyết toán thu chi năm trước, và về dự toán kinh phí hoạt động năm sau .
Khi có nảy sinh vấn đề lớn về tài chính, Thường trực HĐHPHN có thể thành lập Ban Kiếm tra lâm thời  về tài chính, bao gồm từ 3 đến 5 Uỷ viên Thường trực  (các Uỷ viên này không nằm trong Ban Tài chính) để tiến hành kiểm tra. Sau khi có kết qủa kiểm tra tài chinh, Ban Kiểm tra nhất thời này  sẽ tự giải tán.

Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều  13 . Hiệu lực của bản Quy chế
Bản Quy chế này gồm  5 chương, 14  điều, đã được các đại diện  Hội đồng họ Phạm các địa phương, đại diện HĐGT của các chi, phái, dòng họ Phạm trên địa bàn thành phố góp ý kiến, và được thông qua tại Hội nghị mở rộng  HĐHPHN,  ngày 11/02/2012 tại Hà Nội.
Những quy định ghi trong Bản Quy chế này có giá trị thi hành từ ngày 12/2/2012 thay cho bản “Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Liên lạc họ Phạm thành phố Hà Nội” ngày 14/6/2009 và được công bố trên Trang tin điện tử www.hophamhanoi.com.

Điều 14 . Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, khi thấy cần sửa đổi, bổ sung, Thường trực HĐHPHN có trách nhiệm nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, và kịp thời thông báo trên Trang tin điện tử của  HĐHPHN, cho các Uỷ viên HĐHPHN, các đơn vị thành viên của  HĐHPHN, các  Hội đồng họ Phạm các địa phương, các HĐGT trong toàn  thành phố biết và thực hiện./.

HỘI NGHỊ  TOÀN THỂ HĐHPHN


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here