QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Phó trưởng Ban VH-XH (2)

0
242

HỌ PHẠM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC
Số 06 /QĐ-HPVN Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm Phó trưởng Ban VH-XH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM
– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam
(HĐTQHPVN) đã được Đại hội VII thông qua ngày 02/8/2015.
– Theo đề nghị của Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH) thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ
Phạm Việt Nam, đã được sự nhất trí của Thường trực HĐTQHPVN.
– Xét phẩm chất, năng lực của ủy viên HĐTQHPVN và nhu cầu các hoạt động việc họ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Đức Kỳ, Ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội thuộc Hội đồng
Toàn quốc, Chủ nhiệm CLB Quần vợt Họ Phạm Việt Nam, nay nhận nhiệm vụ làm Phó
Trưởng ban VH-XH thuộc HĐTQHPVN.
Điều 2: Nhiệm vụ Phó trưởng ban VH-XH của ông Phạm Đức Kỳ do Ban VH-XH
phân công.
Điều 3: Ông Phạm Đức Kỳ và các thành viên HĐTQHPVN, các ủy viên Ban VH-XH
trực thuộc HĐTQHPVN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
– Như trên (để t/h); HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN
– Ban VH-XH (để t/h); CHỦ TỊCH
– TT HĐTQHPVN (để B/c)
– HĐHP các tỉnh, TP (để p/h thực hiện)
– Lưu Văn phòng.
TS. PHẠM VŨ CÂU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here