QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Phó trưởng Ban VH-XH

0
787

HỌ PHẠM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC
Số 08 /QĐ-HPVN Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm Phó trưởng Ban VH-XH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM
– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt
Nam (HĐTQHPVN) đã được Đại hội VII thông qua ngày 02/8/2015.
– Theo đề nghị của Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH) thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ
Phạm Việt Nam, đã được sự nhất trí của Thường trực HĐTQHPVN.
– Xét phẩm chất, năng lực của ủy viên HĐTQHPVN và nhu cầu các hoạt động
việc họ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Đức Nam, Ủy viên Hội đồng toàn quốc, ủy viên
Ban Văn hóa – Xã hội thuộc Hội đồng Toàn quốc, nay nhận nhiệm vụ làm Phó
Trưởng ban VH-XH thuộc HĐTQHPVN.
Điều 2: Nhiệm vụ Phó Trưởng ban VH-XH của ông Phạm Đức Nam do Ban
VH-XH phân công.
Điều 3: Ông Phạm Đức Nam và các thành viên HĐTQHPVN, các ủy viên Ban
VH-XH trực thuộc HĐTQHPVN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
– Như trên (để t/h); T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN
– Ban VH-XH (để t/h); CHỦ TỊCH
– TT HĐTQHPVN (để B/c)
– HĐHP các tỉnh, TP (để p/h thực hiện)
– Lưu Văn phòng.
TS. PHẠM VŨ CÂU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here