Quyết định # 2 của TTTQ

0
1084

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, thay thế thành viên Ban chỉ đạo

Giải Chung kết quần vợt- Lần thứ nhất

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
Số 02-HĐ K7/QĐ15

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích và Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm

Việt Nam.

  • Căn cứ chủ trương của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam v/v Tổ chức Giải thi

đấu quần vợt lần thứ nhất trong phạm vi toàn quốc; xét tình hình thực tế về điều kiện trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành Giải Chung kết tại Đà Nẵng của các thành viên Ban chỉ đạo và nhu cầu phát sinh cho tổ chức Giải .

– Căn cứ đề nghị của Tổng Thư ký Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban chỉ đạo Giải Chung kết quần vợt- Lần thứ nhất HĐHPVN , nay gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Phạm Huỳnh Công, Phó chủ tịch HĐTQHPVN .

2. Phó Trưởng ban: Ông Phạm Đức Nam, Phó chủ tịch T.T- HĐHP QN-ĐN,

Ủy viên HĐTQHPVN

3. Các ủy viên Banchỉ đạo:

+ Ông Phạm Thanh Bình, Phó Ban VH-XH , HĐTQHPVN

+ Ông Phạm Đức kỳ,Ủy viên Ban VH-XH , HĐTQHPVN,Chủ nhiệm CLB quần vợt TP HCM

+ Ông Phạm Văn Phong,Ủy viên Ban VH-XH,HĐTQHPVN,CN CLB quần vợt TP Đà Nẵng.

+ Ông Phạm Thái Sơn, Ủy viên Ban VH-XH,HĐTQHPVN,CN CLB quần vợt TP Hà Nội.

Điều 2: Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện theo các kết luận của Ban chỉ đạo trước đây và giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo cho Giải thành công tốt đẹp.

Các ông/ bà Phó trưởng ban và các Ủy viên Ban chỉ đạo giải, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ông Trưởng Ban.

Điều 3: Các ông Tổng thư ký HĐTQHPVN, Chủ tịch HĐHP và Chủ nhiệm CLB quần vợt họ Phạm các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 01-QĐ K7/QĐ ngày 8/9/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng

( Đã ký )

Ts.Phạm Vũ Câu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here