Quy chế hoạt động tài chính của HĐHPTPHN

0
382
 logo
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 38/69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.3775.4615 – : 0934 585 276

E-mail:[email protected]

[email protected]

Web: hophamhanoi.com

                            Quy chế Hoạt động tài chính của HĐHPTPHN

Chương 1

Tổ chức và hoạt động của Ban Tài chính

Điều 1: -Chức năng.

Ban tài chính của Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội (HĐ) có chức năng tham mưu giúp Thường trực HĐ tạo nguồn kinh phí hoạt động và quản lí các quĩ hoạt động của HĐ theo chế độ quản lí tài chính hiện hành của Nhà nước; đảm bảo an toàn, sinh lời phục vụ kịp thời các hoạt động của Thường trực HĐ hiệu quả cao nhất.

Điều 2: Nhiệm vụ.

Ban Tài chính có nhiệm vụ:

1)- Chủ động tham mưu đề xuất chủ trương biện pháp và các hình thức tạo nguồn tài chính cho các hoạt động của HĐ. Trực tiếp thực thi các giải pháp, các phương thức vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ.

2)- Đề xuất mức đóng góp phí hoạt động hàng năm của các thành viên HĐ, của các HĐHP địa phương hoặc các Hội đồng gia tộc (HĐGT) cho HĐ có đủ kinh phí hoạt động.

3) –Mở sổ sách lập chứng từ thu, chi theo qui định; theo dõi, cập nhật thu chi của các quĩ của HĐ theo qui chế chi tiêu và kế hoạch chi tiêu được HĐ phê duyệt hàng năm; báo cáo theo chế độ tài chính hiện hành .

Điều 3: Tổ chức , nhân sự

1) Về tổ chức .

Ban tài chính gồm : Một trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các ủy viên, bao gồm 2 tiểu ban:

– Tiểu ban Vận động tài trợ: Do Phó Trưởng ban phụ trách, có nhiệm vụ giúp Thường trực tạo nguồn kinh phí hoạt động thông qua vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các quỹ hoạt động của HĐ. Đề xuất mức Thu phí đóng góp của các thành viên HĐ, của các HĐHP địa phương và các HĐGT.

 • Tiểu ban quản lí quỹ hoat động: có nhiệm vụ quản lí 2 quỹ (quỹ Tấm lòng vàng và quỹ Hoạt động dòng họ) thông qua các thủ tục, chứng từ chi tiêu theo nguyên tắc và chế độ tài chính hiện hành.

2) Về nhân sự .

– Chủ tịch kiêm Trưởng ban: Phụ trách chung, chủ tài khoản các quỹ, Trưởng Tiểu ban quản lí chi tiêu các quỹ hoạt động của HĐ .

– Phó Trưởng ban: Phụ trách tiểu ban vận động tài trợ.

 • Một kế toán tổng hợp.

 • Một thủ quỹ

– Các ủy viên : Được Trưởng ban phân công cụ thể hoạt động trong hai tiểu ban .

Điều 4: Lề lối làm việc.

Tất cả các thành viên trong ban (Kể cả trưởng, phó ban) đều trực tiếp đảm nhận công việc cụ thể theo sự phân công của Trưởng Ban, chịu trách nhiệm về mọi hành vi và hoạt động của mình.

Các khoản thu phải cập nhật ngay và gửi tiết kiệm. Thủ quĩ là người giữ sổ tiết kiệm; khi có yêu cầu chi, khi có lệnh của trưởng ban tài chính, thủ quĩ làm thủ tục rút tiền và báo kế toán vào sổ thu chi chi tiết đầy đủ kịp thời .

Chương 2

Quản lí Thu, chi.

Điều 5: Quản lý thu

1) – Nguồn Thu:

– Thu từ phí đóng góp của các thành viên HĐ, mức thu do Thường trực qui định hàng năm . Hiện nay mức thu là 100.000 đ//năm

– Thu từ các HĐHP các địa phương và các HĐGT khi HĐ yêu cầu.

– Thu từ sự ủng hộ tài trợ của các cá nhân và tập thể trong và ngoài nước

– Thu từ tiền bán các ấn phẩm, các trang tin quảng cáo (nếu có).

– Thu từ các hoạt động khác .

2)- Nguồn thu được phân bổ vào một trong hai quỹ: Quỹ tấm lòng vàng hoặc Quỹ hoạt động dòng họ (theo yêu cầu của người đóng góp).

  • Quỹ Tấm lòng vàng: Dùng để chi cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài

  • Quỹ hoạt động dòng họ: Dùng chi cho các hoạt động thường xuyên của TT như văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, hoa, băng rôn, ăn uống… cho hội nghị, thuê tên miền và máy chủ cho trang tin điện tử, khánh tiết,…

Hình thức thu:

– Thu, nộp (tiền mặt) trực tiếp cho Ban tài chính có kí nhận của người nộp vào sổ thu hoặc phiếu thu.

 • Nộp vào tài khoản của HĐ và nhắn tin cho Trưởng ban tài chính; Trưởng ban tài chính kiểm tra tài khoản xác nhận số tiền đã có trong tài khoản, chuyển tin nhắn đến người tài trợ, kế toán, thủ quĩ để cập nhật theo dõi. Tài khoản (tiền đồng) mang tên Trưởng ban Tài chính và là chủ tài khoản, sổ tiết kiệm (tiền đồng) mang tên và do thủ quỹ quản lý. Khi cần rút tiền để chi phải có ý kiến của Chủ tài khoản. Thủ quỹ có trách nhiệm cung cấp chứng từ liên quan cho kế toán tổng hợp cập nhật theo qui định hiện hành. TT có thể kiểm tra tình trạng của TK (nhập vào-rút ra…) bất cứ khi nào khi xét thấy cần thiết.

 • Chi tiết tài khoản Quỹ: Chủ TK Phạm Quang Nhuệ

  Số TK 1400205425648

  Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn VN

  Chi nhánh Láng Hạ (24 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Điều 6: Quản lý Chi

1) Chi tiền mặt.

– Chi cho các ban chuyên trách :

Chi cho việc in ấn tài liệu phục vụ hoạt động việc Họ theo chứng từ thực tế; chi cho văn phòng phẩm

– Chi cho các cuộc họp, hội nghị như : Thuê hội trường , thuê khẩu hiệu, in tài liệu cuộc họp , ăn uống cho đại biểu khi cần. Khoản chi này do ban lễ tân lập dự trù trình Thường Trực HĐ duyệt,( kèm theo chứng từ thực tế).

– Chi mua sắm lễ vật cho các đoàn đi dự lễ dâng hương, lễ khánh thành Từ Đường , lễ đón nhận di tích lịch sử dòng họ, đi dự các hội nghị cuả các hội đồng họ Phạm các địa phương, các hội đồng các dòng họ bạn … do người được Thường trực HĐ ủy quyền với mức tối đa không quá 500.000 đ/sự kiện, mức chi cụ thể do Chủ tịch HĐ xem xét quyết định phù hợp với sự kiện .

– Chi giải thưởng khuyến học, khuyến tài, vinh danh, biểu dương, ghi công; chi trợ giúp, động viên các gia đình khó khăn đặc biệt, chi mừng thọ các cụ 80, 85, 90, 95… tuổi trở lên ; mức chi tùy từng trường hợp do Thường trực HĐ quyết định.

– Chi thăm hỏi ốm đau và phúng viếng tứ thân phụ mẫu và bản thân các ủy viên HĐ, theo qui định trong qui chế hoạt động của HĐ:

+ Chi thăm hỏi ốm đau không quá 200.000 đ / lần/người/năm.

+ Chi phúng viếng tối đa là 400.000 đ/lần.

Điều 7 Thủ tục thanh toán tài chính .

Hàng năm các Ban chuyên môn phải lập dự trù kế hoạch thu, chi; Chỉ được chi sau khi Chủ tịch duyệt, Ban Tài chính căn cứ ý kiến phê duyệt và chứng từ thực tế chi để thanh toán chi trả sau khi công việc đã hoàn thành .

Chứng từ thu, chi và quyết toán theo hướng dẫn của Ban tài chính qui định.

Công tác tài chính phải được công khai minh bạch theo đúng thủ tục hiện hành

Ban Tài chính có trách nhiệm báo cáo tình hình thu chi (cả tiền mặt và qua tài khoản) và tồn quỹ khi hội nghị thường trực HĐ họp và khi Chủ tịch yêu cầu. Khi cần thiết, TTHĐ có quyền kiểm tra nhật trình thu-chi của tài khoản của họ nhưng mang tên cá nhân của chủ tài khoản.

Chương 3

Điều khoản thi hành

Điều 8 : Hiệu lực thi hành.

Qui chế này thay thế tất cả các qui chế, qui định liên quan đến quĩ đã ban hành; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09 /2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần điều chỉnh TT HĐ sẽ thông báo tới các thành viên liên quan ./.

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Đã ký

PHẠM QUANG NHUỆ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here