Văn kiện đại hội IV: 2-Quyết định vinh danh

0
449

HĐTQ HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

Số 02/15/HĐ/QĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

TẶNG BẰNG VINH DANH CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO VIỆC HỌ TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

(Nhiệm kỳ 2011-2015)

  • Căn cứ Tôn chỉ, mục đích và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội;

  • Căn cứ kết luận của Hội nghị Thường trực trù bị cho Đại hội IV ngày 13/06/2015;

  • Theo đề nghị của ông Tổng thư ký HĐHP TP Hà Nội.

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trao tặng Bẳng Vinh danh cho các tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo và ông Tổng thư ký Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Đã ký

PHẠM VŨ CÂU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here