DANH SÁCH Tặng Bằng khen, Giấy khen, và Chứng nhận Tấm lòng vàng

0
839

 

 

(Kèm theo Quyết định số 30-2013QĐ/KT của Hội đồng họ phạm TP Hà nội)

 

I- Bằng Khen, tặng:

Hội đồng gia tộc họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã có thành tích xây dựng Quĩ khuyến học trong dòng họ và đã duy trì truyền thống khuyến học khuyến tài liên tục trong 10 năm qua (2003-1013).

IIGiấy khen, tặng:

1. Cháu Phạm thị Thu Thảo, Họ Phạm Huy thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã có thành tích là Học sinh giỏi cấp thành phố liên tục trong nhiều năm (2004-2013).

2. Ông Phạm Huy Biết, Chi 3- họ Phạm Huy thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã có thành tích đóng góp cho duy trì truyền thống khuyến học khuyến tài trong nhiều năm qua của dòng họ Phạm Huy.

3. Ông Phạm Đức Lạng, Chi 2- họ Phạm Huy thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã có thành tích đóng góp cho duy trì truyền thống khuyến học khuyến tài và chăm lo tu bổ tôn tạo Nhà thờ họ Phạm Huy.

III- Chứng nhận TẤM LÒNG VÀNG, tặng:

 1. Ông Phạm Văn Động, Chi 4 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 10.000.000.VNĐ ( hơn mười triệu đồng)

vào Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Cụ Nguyễn Thị Điền, là con dâu Họ, Chi 2 – Họ Phạm Huy, thôn

Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên10.000.000.VNĐ (hơn mười triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Văn Lĩnh , Chi 3 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội; là Ủy viên Hội đồng họ Phạm Thành phố Hà Nội

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 10.000.000.VNĐ ( hơn mười triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Huy Chốn, Chi 3 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 10.000.000.VNĐ ( hơn mười triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Việt Dũng, Chi 2 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn,

xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên10.000.000.VNĐ ( hơn mười triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Việt Long, Chi 2 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn,

xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 10.000.000.VNĐ ( hơn mười triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Công Dũng, Chi 3 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 5.000.000.VNĐ (hơn năm triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Huy Thanh, Chi 2 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 5.000.000.VNĐ ( hơn năm triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Huy Xuyến, Chi 5 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 5.000.000.VNĐ (hơn năm triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Phạm Huy Nga, Chi 2 – Họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 5.000.000.VNĐ (hơn năm triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

 1. Ông Nguyễn Văn Hải (con trai Cụ Phạm Thị Kha – Chi 2), họ

Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, TP Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 5.000.000.VNĐ (hơn năm triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

12. Ông Phạm Văn Hải, Chi 4- họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

Vì đã phát tâm ủng hộ trên 5.000.000.VNĐ (hơn năm triệu đồng) vào

Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

IV. Biểu dương

Các ông/ bà có tên sau đây:

 1. Cụ Phạm Văn Khoa 2. Ông Phạm Huy Hưởng
 1. Ông Phạm Huy Mạnh 4. Bà Nguyễn Thị Bẩy( con dâu họ)

Vì đã có nhiều đóng góp cho duy trì truyền thống khuyến học khuyến tài và chăm lo tu bổ tôn tạo Nhà thờ họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỒ HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here