Quyết định của HĐHPTP HÀ NỘI

0
932

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀNỘI

Số 30-HĐ/QĐ-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

TẶNG BẰNG KHEN ,GIẤY KHEN

VÀ CHỨNG NHẬN TẤM LÒNG VÀNG

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích và Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội

Theo đề nghị của Hội đồng Gia tộc họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội.

  • Căn cứ vào kết quả của Hội nghị Thường trực Hội đồng họ Phạm thành

phố Hà Nội đã họp ngày 20/10/2013

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tặng Bằng khen cho Hội đồng Gia tộc họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội. Vì đã có thành tích xây dựng Quĩ khuyến học trong dòng họ và đã duy trì truyền thống khuyến học khuyến tài liên tục trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2003 đến nay.

Tặng Giấy khen cho 01 cháu học sinh là con em họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội, Vì đã có thành tích là Học sinh giỏi cấp thành phố liên tục trong nhiều năm qua.

Tặng Giấy khen cho 2 ông/ bà thành viên họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội, Vì đã có nhiều đóng góp cho việc duy trì truyền thống Khuyến học khuyến tài và xây dựng từ đường của dòng họ.

Tặng Giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho 12 ông,/ bà thành viên họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội, Vì đã phát tâm đóng góp vào Quĩ Khuyến học và Quĩ tu bổ tôn tạo Nhà thờ Họ Phạm Huy.

Biểu dương 04 ông/bà thành viên họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã

Phương trung, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội, Vì đã có nhiều đóng góp cho việc duy trì truyền thống Khuyến học khuyến tài và xây dựng từ đường của dòng họ.

 

Điều 2: Danh sách cụ thể như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

 

 

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hảnh.

Hội đồng Gia tộc họ Phạm Huy, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện

Thanh oai, thành phố Hà Nội, ông Tổng thư ký Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội và các ông/bà có tên kèm theo Quyết định,chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TPHÀ NỘI

CHỦ TỊCH

 

( Đã Ký)

 

Ts. Phạm vũ Câu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here