BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
144

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

Số 26-HĐ/QĐCN

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM

HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích và Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ

Phạm thành phố Hà Nội.

  • Căn cứ chủ trương của Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội v/v xúc tiến thành lập các Hội đồng họ Phạm quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Xét nhu cầu và đề nghị của các Hội đồng gia tộc họ Phạm trên địa bàn

huyện Thanh Oai.

  • Căn cứ Nghị quyết kỳ họp ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Thường trực Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội.

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận “Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Thanh Oai” thành phố Hà Nội, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Phạm Huy Chiến, Chủ tịch Hội đồng họ Phạm xã Phương Trung( Làng Chuông).

2.Các Phó Trưởng ban:

+ Ông Phạm Vũ Kiệm, Trưởng ban Thường trực – Hội đồng Gia tộc họ Phạm Vũ – Đôn Thư, xã Kim Thư.

+ Bà Phạm Kim Chi, quê ở làng Chuông, trú quán tại nhà số 9/48 ngõ Tiến bộ, Khâm Thiên, quận Đống đa.

3. Các ủy viên Ban vận động:

+ Bà Phạm Song Hà + Ông Phạm Văn Động

+ Bà Phạm Thị Nụ + Ông Phạm Khắc

Điều 2: Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Thanh Oai chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Kết nối các Hội đồng gia tộc các chi, phái, dòng họ Phạm trên địa bàn huyện Thanh Oai và các bà con cô bác họ Phạm quê hương ở huyện Thanh Oai nhưng đang sinh sống tại nội thành Hà Nội.

– Tuyên truyền về Tổ chức- hoạt động của Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội, Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam và vận động thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Thanh Oai.

– Dự thảo Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm huyện Thanh Oai.

– Khẩn trương xúc tiến việc thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Thanh Oai trong thời gian sớm nhất.

Điều 3: + Giao cho các ông/bà: Phạm Hoan, Phạm Thị Nhật, Phạm Quốc Hùng là Ủy viên thường trực và Ủy viên Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ “Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Thanh Oai” thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Thanh Oai và ông Tổng thư ký Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có giá trị từ ngày ký, ban hành.

T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

Chủ tịch Hội đồng

 

( Đã ký)

 

 

TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2013

 

Leave a Reply