BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
797

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

Số 27-HĐ/QĐCN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

 

CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM

 

QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích và Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ

 

Phạm thành phố Hà Nội.

 

  • Căn cứ chủ trương của Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội v/v xúc tiến thành lập các Hội đồng họ Phạm quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

– Xét nhu cầu và đề nghị của bà con cô bác họ Phạm đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

 

  • Căn cứ Nghị quyết kỳ họp ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Thường trực Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội.

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công nhận “Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm quận Hoàn Kiếm” thành phố Hà Nội, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 

1. Trưởng ban: Ông Phạm Đức Tôn, Ủy viên Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội,

 

(số 64 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm).

 

2. Phó Trưởng ban: Ông Phạm Huy Dũng (nhà số 92 Trần Hưng Đạo).

 

3. Các ủy viên Ban vận động:

 

+ Bà Phạm Song Hà + Bà Phạm mai Hương + Ông Phạm Sĩ Thông Điều 2: Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: Kết nối với bà con cô bác họ Phạm đang sinh sống tại quận Hoàn Kiếm;tuyên truyền về Tổ chức- hoạt động của Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội, Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam và vận động thành lập Hội đồng họ Phạm quận Hoàn Kiếm; dự thảo Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm quận Hoàn Kiếm và khẩn trương xúc tiến việc thành lập Hội đồng họ Phạm quận Hoàn Kiếm trong thời gian sớm nhất.

 

Điều 3: Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm quận Hoàn Kiếm và ông Tổng thư ký HĐHP TPHà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

 

Chủ tịch Hội đồng

 

( Đã ký)

 

 

 

Ts.Phạm Vũ Câu

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here