NHÂN SỰ HĐHP HUYỆN MÊ LINH.

0
1047

 

 

  

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

          Số 18-HĐ/QĐCN

             

 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                    Hà Nội, ngày 01  tháng 8 năm 2013

                                 

                        

 

                                                                               QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG (LÂM THỜI) HỌ PHẠM

HUYỆN MÊ LINH, HÀ NỘI

 

  Căn cứ tôn chỉ, mục đích và Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm  

   thành phố Hà Nội,           

   Căn cứ chủ trương của Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội v/v xúc tiến thành lập các Hội đồng họ Phạm Quận/ Huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội,

   Căn cứ vào Biên bản ghi kết quả Hội nghị Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Mê Linh, họp ngày 21/7/2013 tại xã Đại Thịnh.

 

                                   HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                          QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1: Công nhận Hội đồng ( lâm thời) họ Phạm huyện Mê Linh, Hà Nội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

+ Ông  Phạm xuân Khoát,  Chủ tịch HĐ.

               + Ông Phạm Văn Biết,       Phó Chủ tịch HĐ.

+ Anh Phạm ngọc Hoàng,  Tổng thư ký

+ Các ủy viên Hội đồng :     

  Ông Phạm Văn Tỉnh  ( Do Nhân)      – Ông PhạmVăn Kiên( Xuân Hòa)

  Ông Phạm Văn Hùng ( Nội Đồng)    – Ông Phạm Văn Ngoan( Do Nhân)      

  Ông Phạm Văn Hùng ( Xuân Hòa)     Ông Phạm Quang Dong (Vạn Yên)

         Điều 2: Hội đồng (lâm thời) họ Phạm huyện Mê Linh chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: kết nối các Hội đồng gia tộc các chi, phái, dòng họ Phạm và bà con họ Phạm đang sinh sống trên địa bàn huyện Mê Linh; tuyên truyền về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội và Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam; xây dựng Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm huyện Mê Linh; khẩn trương thúc đẩy việc thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Mê Linh trong thời gian sớm nhất.

        Điều 3: Hội đồng (lâm thời) họ Phạm huyện Mê Linh và ông Tổng thư ký Hội đồng họ Phạm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                              T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI

                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                                  

                                                                  

                                                                    TS Phạm Vũ Câu.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here