DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
170

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM 

KHÓA VI (2010-2016) 

KIỆN TOÀN THÁNG 10.2011

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

ĐIỆN THOẠI

Chung

Bộ phận

1.  BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC

01

01

Phạm Đạo

Chủ tịch Hội đồng

kiêm Tổng Biên tập Trang  tin điện tử

04.38353903/ 08.34050364 0913200158

phamdao1940@gmail.com

02

02

Phạm Cầu

Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Thông tin – Tư liệu

04.37843221

01215135667

phamcau@gmail.com

03

03

Phạm Văn Dương

Phó  Chủ tịch

kiêm Tổng thư ký,

kiêm Trưởng ban Tài chính

04.3753 3380

0913510543

phamvanduong7@gmail.com

04

04

Phạm Văn Căn

Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách các tỉnh  miền Nam

08.38292178/ 0903691108

canphamvan@yahoo.com

05

05

Phạm Vũ Câu

Phó chủ tịch HĐ phụ trách CLB doanhnhân

04.35378358 0913241718

phamvucau@yahoo.com.vn

06

06

Phạm Đình Điểu

Ủy viên Thường trực Trưởng ban Khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hôị

04.62811400

0903210030

pdinhdieu@gmail.com

07

07

Phạm Nghị

Ủy viên thường trực, Trưởng ban Lễ Tân

04.38649425

01676580089

phamnghi@gmail.com

08

08

Phạm Hồng Vũ

Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tư liệu- Tộc phả và Kết nối dòng họ

04.38524084

01689355842

vutang207@gmail.com

09

09

Phạm Thị Thúy Lan

Ủy viên thường trực, Tổng Biên tập  Thông tin họ Phạm Việt Nam

04.38522040  0912137909

phamthuylan10@gmail.com

10

10

Phạm Quang Hoàn

Uỷ viên thường trực, Chủ nhiệm CLBDN

04.39713662 0985688368

quanghoan48@yahoo.com.vn

2. CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH

Ban Tư liệu , Tộc phả và Kết nối dòng họ

01

Phạm Hồng Vũ

Trưởng ban

01689355842

02

Phạm Cầu

Ủy viên

01215135667

11

03

Phạm Hồng

Ủy viên

0903308582

phamhong33@gmail.com

12

04

Phạm Ngọc Phô

Ủy viên

0947312619

hophamtienhung@gmail.com

13

05

Phạm Duy Tuấn

Phó ban

04385726531

14

06

Phạm Cao Xạ

Ủy viên

0975141484

15

07

Phạm Đình Đôn

Ủy viên

01236014766

phamdinhdon@yahoo.com

16

08

Phạm Thuận Thành

Ủy viên

01685300803

anbinhthanh@gmail.com

17

09

Phạm Xuân Dương

Ủy viên

18

10

Phạm Văn Đồng

Ủy viên

0913321385

phamdong.hb@gmail.com

19

11

Phạm Vũ Quất

Ủy viên

0903260493

phamvuquat@yahoo.com

Ban Tài Chính

01

Phạm Văn Dương

Trưởng ban

0913510543

20

02

Phạm Trọng Thi

Phó trưởng ban

01695527653

phamtrongthi@gmail.com

21

03

Phạm Kim Ngân

Ủy viên

0979985574

04

Phạm Thị Thuý Lan

Uỷ viên, thủ quỹ

 

Leave a Reply